วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอมโนรมย์

ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  วันที่ 20 - 22 กันยายน  2555
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

ประชุมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปี 2555                    บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั้ง  77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน ระหว่างวันที่  4 - 7  กันยายน 2555  ณ โรงแรมรอยัล  ภูเก็ต ซิตี้  จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำธุรกิจขนมไทย ตำบลวัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน และเป็นขนมที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย เป็นอาชีพอิสระในการทำมาหากิน และสร้างรายได้ให้กับตนเอง  กศน.ตำบลวัดโคก  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้าน สตรีและประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำธุรกิจขนมไทย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี   ประชาชนที่สนใจขึ้น  เพื่อเป็นในการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำขนมไทยให้กับประชาชนตำบลในตำบลวัดโคก
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและประชาชนในตำบล
       2.  เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
         3.  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครั
         4.  เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ดำเนินงาน

                ที่อ่านหนังสือบ้านคลองขุดหมู่ที่ 5 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดำเนินการ
          10 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม  2555 
งบประมาณ
จากเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204704700004 รหัสกิจกรรมหลัก 200021800G2520 เป็นเงิน 17,820.- บาท  (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          นายเกรียงไกร  จันหวา    ครู กศน.ตำบลวัดโคก 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมอาสา กศน.อำเภอมโนรมย์

กศน.อำเภอมโนรมย์ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอมโนรมย์ โดย ผอ.สำรวย สังขจร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมโนรมย์ ได้จัดโครงการอาสาสมัคร กศน.อำเภอมโนรมย์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมโนรมย์ มีนักศึกษาและประชาชนภายในอำเภอมโนรมย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35คน และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ มีจิตอาสา และหัวหน้า กศน.ตำบลร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีจิตบริการ กับนักศึกษาและประชาชนของแต่ละตำบล ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี